K čomu skauting vychováva?

Nevšednosť, rozmanitosť a špecializácia – to je ponuka skautingu pre ľudí, ktorí chcú napredovať, pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaľovať a pre ľudí, ktorí hľadajú viac, ako im ponúka bežný život.

Výchova k osobnosti a formovanie hodnôt

Skauting je prepracovaný systém výchovy a sebavýchovy, ktorý ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. Dnešné mladé deti zas oslovuje príťažlivými i nevšednými formami aktivít a činnosti, ktoré vychádzajú z moderných výchovných postupov. Našim programom reagujeme na potreby detí i súčasnej spoločnosti.

Cieľom skautingu je výchova všestranne rozvinutého občana pomôcť zlepšiť spoločnosť. Všestranným rozvojom máme na mysli všetky stránky osobnosti:

Intelektuálny rozvoj
  • rozšírovanie vedomostí
  • spracovávanie informácií
  • tvorivosť
  • schopnosť nájsť si zamestnanie
Rozvoj charakteru
  • utváranie identity
  • pozitívny prístup k životu
  • samostatnosť
  • iniciatíva a asertivita
  • vlastný rozvoj
  • život v súlade s hodnotami
Citový rozvoj
  • poznávanie a akceptovanie citov
  • vyjadrovanie a ovládanie citov
  • vnútorná sloboda a rovnováha
  • láska, priateľstvo a pohoda
Duchovný rozvoj
  • hľadanie duchovného rozmeru
  • objavovanie duchovného dedičstva
  • vyjadrenie vzťahu k duchovnému svetu
  • uplatňovanie duchovných princípov
  • náboženská tolerancia
Telesný rozvoj
  • znalosť tela a jeho potrieb
  • čistota a hygiena
  • zdravý životný štýl
  • šport
  • chodenie do prírody
Sociálny rozvoj
  • tolerancia a rešpekt k druhým
  • komunikácia
  • spolupráca a vedenie skupiny
  • služba
  • vlastenectvo a občianstvo
  • ochrana prírody

K čomu skauting vychováva

Našim cieľom je, aby každý človek, ktorý zažil skauting, sa snažil, ako najlepšie vie, byť:

Slobodným a rozvinutým človekom,
  • ktorý si je vedomý vlastnej dôstojnosti, vlastných predností a obmedzení;
  • ktorý sa neustále zdokonaľuje;
  • ktorý si dokáže nájsť primerané zamestnanie, kde môže využívať svoje schopnosti;
  • na ktorého slovo a charakter sa dá spoľahnúť;
Príjemným človekom,
  • ktorý berie život pozitívne a s humorom;
  • ktorý je skutočným priateľom;
  • ktorý rešpektuje a bráni práva a dôstojnosť druhých;
  • ktorého napĺňa služba iným;
  • ktorý dokáže svoju rodinu budovať na základe lásky, pravdy, spravodlivosti a vzájomnej pomoci;
Aktívnym členom svojej spoločnosti,
  • ktorý je oddaný svojej vlasti, kraju, ľuďom a kultúre;
  • ktorý podporuje demokraciu a pluralitu;
  • ktorý chápe politickú dimenziu spoločnosti a hrá aktívnu a konštruktívnu rolu vo verejnom živote;
  • ktorý podporuje toleranciu, mier a medzinárodnú spoluprácu;
  • ktorý je schopný čeliť prejavom rasovej, etnickej či inej neznášanlivosti; ktorý má rád prírodu a aktívne ju chráni;
Duchovne bohatým človekom,
  • ktorý objavuje duchovnú realitu presahujúcu materiálny sveta a dávajúcu zmysel a smer životu;
  • ktorý žije podľa nájdených duchovných princípov;
  • ktorý rešpektuje tých, ktorí hľadajú či nachádzajú iné odpovede a pohľady na duchovnú realitu a čelí fanatizmu či fundamentalizmu,
  • ktorý si cení všetko, čo je dobré vo svete a v ľuďoch okolo neho.

Pridaj komentár