zonerama2

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (F&Q)

1. ČO JE SKAUTING A V ČOM JE VLASTNE ODLIŠNÝ OD ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV?

Skauting je medzinárodné dobrovoľnícke hnutie pracujúce s mladými ľuďmi, ktoré sa usiluje o ich všestranný rozvoj, vedie ich k samostatnosti, učí ich morálnym hodnotám a princípom a vedie ich k zodpovednému občianstvu.

Skauting je otvorený každému bez rozdielu pohlavia, veku, rasy či vierovyznania.

Skauting je veľkou životnou príležitosťou a každý si v ňom nájde to, čo ho baví. Program je skutočne bohatý, k dispozícii sú napríklad desiatky voliteľných výziev a odboriek, ktoré môžu nasmerovať životnú cestu dieťaťa, či už sa stane spisovateľom, elektrotechnikom, atlétkou, ekológom alebo herečkou. Dospievajúci skauti a skautky sa môžu podieľať na príprave schôdzok, výprav, či táborov a môžu sa z nich stať ľudia, ktorých nápady menia ich okolie, spoločnosť i svet k lepšiemu.

2. KOĽKO VOĽNÉHO ČASU SKAUTING VYŽADUJE?

Družiny sa stretávajú každý týždeň na družinovkách, ktoré trvajú jednu až dve hodiny. Približne raz do mesiaca sa organizuje víkendová akcia – či už jednodňová výprava alebo „celovíkendovka“, organizované v blízkom i ďalekom okolí mesta. Cez letné prázdniny usporadúvame desaťdňový tábor pre skautky a skautov a týždňový tábor pre včielky a vĺčatá. Tábor zvyčajne začína hneď v prvý prázdninový týždeň (ale nie je to podmienkou). Slovenský skauting tiež ponúka množstvo národných i medzinárodných akcií, kde sa stretávajú skauti a skautky aj z iných častí Slovenska či sveta.

SKAUTING však je predovšetkým DOBROVOĽNÝ! Účasť na akciách nie je povinná a nikto sa nebude hnevať, ak sa niektorej nezúčastníš. Teda za predpokladu, že to oznámiš vedúcemu akcie včas.

3. KTO PRIPRAVUJE DEŤOM PROGRAM?

Celú činnosť v Slovenskom skautingu zabezpečujú dobrovoľníci. Sú to starší a skúsenejší rovesníci, ktorí si prešli skautským programom a chcú pokračovať vo svojom rozvoji.

Pre našich vedúcich máme vypracovaný vzdelávací systém. Vzdelávanie je dôležitou súčasťou Slovenského skautingu. Slúži predovšetkým na získanie potrebných vedomostí a zručností pre radcov a vodcov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, ale tiež na zlepšenie kvalifikácie členov Slovenské skautingu.

4. JE MOJE DIEŤA NA SKAUTSKÝCH AKCIÁCH POISTENÉ?

Ak sa už nejakému zraneniu nevyhneme, máme našich členov poistených v prípade úrazov. Je to automatická súčasť registračného poplatku (viac o registrácii TU)Poistenie platí na družinovkách, výpravách alebo iných skautských akciách (vrátane tých, ktoré sa konajú v zahraničí). Ak neviete, či je Vaše dieťa registrované, kontaktujte vedúceho oddielu.

5. KOĽKO TO STOJÍ?

Síce skauting nie je obyčajný krúžok, napriek tomu vyžaduje každoročný, tzv. registračný poplatok do organizácie. Výška poplatku nie je stála, z roka na rok sa najmä vplyvom inflácie mení. Za rok 2023 mal poplatok výšku 18€. Pre viacdetné rodiny alebo sociálne slabších je registračný poplatok znížený. Tento poplatok zahŕňa poistenie, 4x ročne časopis, (ktorý sa odlišuje podľa vekovej kategórie) a celý rad služieb a zliav, ktoré členovia dostávajú. Každý oddiel/zbor si k registračnému poplatku môže stanoviť ešte svoj oddielový, resp. zborový príplatok na činnosť oddielu/zboru.

Okrem registrácie si členovia platia účastnícke poplatky na jednotlivé akcie, rovnako ako vybavenie. Ceny sú však oveľa prijateľnejšie, ako napríklad u komerčných táboroch.

6. AKO SÚ DETI ROZDELENÉ?

V Slovenskom skautingu delíme členov na niekoľko vekových kategórií, ktoré sa odlišujú nielen názvami, ale aj ponúknutým programom a spôsobom, akým si osvojujú skautské hodnoty. Podľa vekovej kategórie a aj podľa pohlavia (keďže každé pohlavie si vyžaduje špeciálny prístup) sú rozdelené v oddiele do družín (skupín mládeže v podobnom veku).

Najmladšia veková kategória, ktorej sa v našom oddiele venujeme sú včielky a vĺčatá vo veku od 6 do 10 rokov. V programe má veľkú dôležitosť rozprávkový svet. Podobne ako názvy, i prezývky, legendy k hrám, výzdoba a najmä pozitívne príklady vychádzajú z rozprávok. Základom výchovy sú pevné priateľstvá, zaujímavé hry a skvelé vzory starších.

Do skautskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 10 až 15 rokov. Pre skautky a skautov je dôležité objavovanie – nielen nových miest, ale aj nových priateľstiev, životných výziev a hodnôt. V tomto veku sa učia mladí získavať sebadôveru a skúsenosti vlastnými zážitkami. Učia sa z nezdarov a tešia sa z úspechov. Preto je pre skautskú vekovú kategóriu vytvorená celá programová ponuka v duchu dobrodružstva, objavovania a priateľstiev

Do rangerskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 15 až 18 rokov a do roverskej kategórie sa zaraďujú muži a ženy vo veku 19 až 24 rokov. Väčšina radcov a vodcov spadá práve do týchto dvoch vekových kategórii.

7. AKO FUNGUJE ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SKAUTINGU?

Po príchode na skauting sa dieťa stáva členom družiny = skupinky mládeže v podobnom veku. Družina sa stretáva raz do týždňa a je vedená starším, skúsenejším rovesníkom (radcom).

Dve a viac družín tvorí oddiel, na ktorého čele stojí oddielový vodca, jeho zástupca a oddielová rada tvorená ďalšími dospelými dobrovoľníkmi.

Viacero oddielov sa spája do zborov vedených zborovým vodcom, zástupcom a zborovou radou. Úlohou zboru je zabezpečovať oddielom vhodné podmienky (finančné, priestorové i personálne) na prácu s deťmi v družinách.

Zbory pôsobiace v rovnakej časti krajiny sa združujú do oblastí. Oblasti sa potom starajú o fungovanie zborov, organizáciu regionálnych akcií, či vzdelávacích kurzov.

Najvyšším skautským orgánom je Náčelníctvo Slovenského Skautingu (SLSK), ktoré je volené z rád dobrovoľníkov na Sneme, ktorý sa koná každé dva roky. Náčelníctvo potom riadi chod organizácie do ďalšieho snemu.

Funkciu výkonného orgánu plní Ústredie SLSK, na ktorom pracujú zamestnanci starajúci sa o administratívu, účtovníctvo, rozvoj, komunikáciu a vzťahy s verejnosťou. Taktiež poskytujú podporu vodcom skautských jednotiek a starajú sa o chod veľkých projektov.

8. AKÚ VÝBAVU POTREBUJE MOJE DIEŤA NA SKAUTING?

Bežné vybavenie skauta tvorí skautská rovnošata (košeľa a šatka) a tábornícke potreby (spací vak, karimatka, obuv, vhodné je aj staršie oblečenie do prírody…). Skautskú rovnošatu si môžete zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop, tábornícke vybavenie nakúpite v turistických, športových či outdoorových predajniach. Skautský vodca Vám vie poradiť s výberom vhodnej výbavy alebo odporučiť predajne, kde sa dajú zohnať. 

9. AKO VIEM, ŽE BUDE MOJE DIEŤA V BEZPEČÍ?

Bezpečnosť účastníkov je prioritou všetkých oddielov a ľudí pôsobiacich v nich. Napriek tomu, že akékoľvek riziká sa nedajú úplne vylúčiť, dodržiavaním základných pravidiel a zásad, ich dokážeme úspešne minimalizovať.

Kľúčom je vzájomná dôvera rodičov a vodcov a dostatočná informovanosť vodcov. Ťažkosti, obmedzenia a špecifické potreby dieťaťa (diéty, pohybové obmedzenia, či nutnosť brať lieky) sú základné dôležité informácie, ktoré vodcovia musia vedieť, aby vedeli zaistiť bezpečnosť ako konkrétneho účastníka, tak aj všetkých ostatných účastníkov danej akcie.

Znalosť limitov a potrieb účastníkov vytvára bezpečné prostredie, v ktorom sa všetci (deti aj vodcovia) poznajú a dobre vedia, čo do seba očakávať a na čo byť pripravený.

Tieto znalosti potrebujeme, pretože veríme, že najlepšou ochranou pred nebezpečím je dobrá prevencia. Praxou učíme členov, ako sa v určitých situáciách chovať zodpovedne a bezpečne. Či už ide o pílenie dreva alebo poskytovanie prvej pomoci, deťom všetko dôkladne vysvetlíme, názorne ukážeme a pod dohľadom si danú činnosť vyskúšajú. S ďalším tréningom ju neskôr zvládnu sami, sebaisto a bezpečne.

Navyše skautskí vodcovia podstupujú priebežné vzdelávanie – aby mohli viesť oddiely, musia absolvovať zdravotnícky kurz a skautské skúšky.

10. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA MOJE DIEŤA NA SKAUTSKÝ AKCIÁCH?

Zodpovednosť za bezpečnosť detí, napĺňanie výchovných cieľov skautingu a fungovanie oddielu majú dospelí vedúci, vodcovia – dobrovoľníci bez nároku na finančnú odmenu. Oni majú náležitú kvalifikáciu preverenú špeciálnou skúškou, ktorá zaručuje, že vodca pozná základy pedagogiky, psychológie alebo organizácie a práva.

Vodcovia majú povinnosť absolvovať aj zdravotnícky kurz. Pri svojej práci využívajú metodiky skautského programu a berú ohľad na špecifické záujmy a potreby detí.

Vo vedení oddielu vodcu podporuje oddielová rada, ktorá sa skladá z radcov a zástupcov radcov. Tí majú nastarosti jednotlivé družiny a ich program. Sú vo veku od 13 rokov.  Aj pre nich existuje systém vzdelávania, napríklad radcovský a iné kurzy.

11. ČO AK MÁ MOJE DIEŤA ŠPECIÁLNE POTREBY?

Vo väčšine prípadov je možné prijať aj dieťa so špeciálnymi potrebami. Skauting je veľmi inkluzívnym prostredím, v ktorom sa na odlišnosti obvykle nepozerá.

Konkrétny prípad však, prosíme, skonzultujte s vedúcim nášho oddielu či družiny. Nielen, že tieto skutočnosti je nutné vedieť pre bezpečnosť všetkých detí a prípravu programu, ale taktiež sa môže stať, že z kapacitných dôvodov nebude možné do družiny prijať napríklad celkom nesamostatné dieťa.