zonerama2

História skautingu vo VT

OD ROKU 1927 

Aj napriek tomu, že skauting na východnom Slovensku pôsobil už od roku 1914, vo Vranove vzniká prvý skautský oddiel až v roku 1929. Založil ho Vojtech Štofko (bližšie informácie o ňom nájdete nižšie). Nápomocný mu bol učiteľ p. Zboray, ktorý neskôr – v roku 1937 – bol menovaný za zborového vodcu. Postupne vo Vranove vzniká zbor Zväzu junákov – skautov a skautiek Republiky Československej. Vznikli 2 oddiely skautov vedené Vojtechovým bratom – Leom Štofkom a Havlíkom. Neskôr vzniká i oddiel skautiek Zväzu (vodkyňa oddielu – Žofia Štofková), aj oddiel SKS.

Ako uvádza V. Štofko vo svojej knihe „Z horárne“, spočiatku ľudia skautingu nedôverovali. Mali zlé skúsenosti s červenými skautmi z Michaloviec (zrejme SSP), ktorí sa dopustili výtržnosti počas cirkevných slávností. V knihe sa spomína aj fakt, že zväzových skautov sa snažili „prelanáriť“ do Slovenského katolíckeho skautingu (SKS). Bližšie informácie o katolíckych skautoch vo Vranove však nemáme. Pravdepodobne samostatnú odbočku SKS vo Vranove nevytvorili.

Vojtech Štofko (* 1910  † 2004) – skautovať začal počas štúdia v Košiciach v roku 1927. Po návrate domov založil zväzový skauting vo Vranove nad Topľou, stal sa vodcom zboru a zástupcom okresného spravodajcu. Po vojne ako poštový úradník pôsobil v Prešove. Do obnovy skautingu v rokoch 1945 a 1968 sa nezapojil. Registroval sa až v 90-tych rokoch, keď počas akcie Betlehemského svetla natrafil na skautský stánok. Potom až do svojej smrti bol členom klubu OS v 49.zbore Prešov. Patril medzi najstarších registrovaných skautov v Slovenskom skautingu.

Zo zdrojov sa dozvedáme:
Časopis Vůdce č.7-8/roč. XIII  z roku 1933 uvádza, že 2. mája bol náčelníctvom udelený bronzový odznak Havlíkovi za junácky čin.
Podľa údajov z knihy „Ha-Šomer ha-ca′ir“ história hnutia oddielu židovských skautov vznikla vo Vranove v prvej polovici 30-tych rokov.

Skauting na Slovensku bol trikrát úradne zakázaný. Prvýkrát v roku 1938 ľudáckou autonómnou vládou.

OD ROKU 1947

Po vojne začalo postupné obnovovanie skautingu na celom Slovensku. V roku 1947 bol skauting obnovený aj vo Vranove. Vranovský zbor vtedy tvorilo 120 členov a pozostával z 2 oddielov chlapcov a 1 oddielu dievčat. Vodcom zboru bol Dezider Zboray, jeden z oddielov viedol Štefan Košický, ktorý sa v dobe 9.-20.7.1948 zúčastnil Lesnej školy v Hodruši. Ďalšími činovníkmi boli Činčárová i lekárnik  J. Gál.
Zbor si neďaleko Vranova vystaval aj chatku, ktorú však nakoniec museli zbúrať, aby nepadla do rúk komunistom.

 

OBNOVENIE SKAUTINGU PO PÁDE KOMUNIZMU - 1989:

Pádom moci komunistickej strany 17.11.1989 začína v Československu demokratizačný proces.
Dňa 5.12.1989, len pár týždňov po páde socialistického režimu, náčelníctvo Slovenského Junáka z rokov 1968-70 oznámilo ministerstvu vnútra a životného prostredia SSR obnovenie skautskej organizácie na Slovensku a 13.12.1989 zahájenie jej činnosti.

Prípravný výbor, v zložení: náčelník SJ Dr. I. Janček, Dr. O. Ďurčanský, Ing. A. Androvič, Ľ. Naništa, Dr. Turi-Nagy, a Ing. V. Václav, poveril činovníkov na obnovu skautingu v jednotlivých okresoch. V tej dobe bolo v Slovenskej republike 37 okresov a už v marci 1990 bol skauting obnovený v 20 z nich.
V okrese Vranova nad Topľou sa podarilo obnoviť skauting 3.4.1991. Manželia Michal Treľo a Anna Treľová, za pomoci bratov Bočáka z Michaloviec a Lipovca zo Slovenskej Kajne, zaregistrovali 1.zbor skautov a skautiek.
M. Treľo absolvoval Vodcovskú LŠ v 1992 v Žiline a v tom istom roku A. Treľová v Kubrici pri Trenčíne.
V rokoch 1993 – 1995 pracoval v 1.zbore skautov a skautiek Miroslav Vovolka.
A. Treľová, ako vodkyňa Dievčenského kmeňa na Slovensku, organizovala v rokoch 1998 a 1999 Dievčenské lesné školy v Jaďovej.

Jamboree sa v skautingu chápe ako stretnutie skautov. Okrem toho, že naši skauti sa pravidelne zúčastňovali slovenských jamboree, v roku 1994 sa Michaela Treľová a Ivana Burdová, ako členky zboru vo VT, zúčastnili Európskeho jamboree. O rok na to sa dvaja chlapci, Michal Hatala a Martin Adam, zúčastnili Svetového jamboree. Obe tieto stretnutia sa konali v Holandsku.

Významnou udalosťou v tomto období bolo stretnutie bývalých sestier a bratov vranovského oddielu Junáka po polstoročí, ktoré organizoval Š. Košický – skautský vodca z obdobia 1968-69.

V roku 2000 sa organizoval posledný tábor tohto obdobia, ktorí organizovali manželia Treľoví, spolu s Katkou Konečnou – vodkyňou oddielu v Slovenskej Kajni.
Vedenie potom prebral Martin Raškovský, v spolupráci s bratmi Balberčakovými a p.Fialom, ktorí pôsobili pri farnosti Sever.

 

NÁŠ ODDIEL - 1.ODDIEL LIPY VRANOV NAD TOPĽOU

„V roku 2014 sme začali v mojom ponímaní III. etapu. Predchádzala tomu ročná snaha – snaha nájsť vhodných mladých ľudí, ktorí sú stotožnení so skautskými princípmi, ktorým nie je ľahostajná výchova detí a chcú tejto výchove venovať svoje úsilie. Väčšina mi dá za pravdu, že to nie je jednoduché. Ale všetko má svoj čas a ako hovorí skautský brat Číňan – na pílu netreba tlačiť.
Zrnká skautskej výchovy vyklíčili. Majo Varchol a Igor Caban, ktorí skautovali v II. etape sa odhodlali zasvätiť kúsok (alebo skôr kusisko) svojho života skautskej práci s deťmi. Vyzeralo to sľubne a tento pohľad sa nám nezmenil dodnes.
Deti sú krásne bytosti a to aj napriek tomu, že ich musíme veľa napomínať, motivovať, podnecovať, ale aj počúvať, chápať. Začali sme skautským krúžkom s malým počtom žiakov na ZŠ Sídlisko II a vďaka snahe, odhodlaniu, skúseností a ľudí okolo, ktorí pomáhajú, sa nám podaril založiť oddiel s viac ako 40 registrovanými členmi. Každá snaživá a oddaná osobnosť v 1.oddieli Lipy Vranov je pre nás prínosom.
Pevne verím, že náš príbeh sa stane nielen rozprávkou s krásnym príbehom, ale aj špirálou, ktorá bude mať stále väčší a kvalitatívnejší záber. Táto etapa bude etapou prirodzeného vývoja a lásky,“ doplnila Tanka.

Pridaj komentár