História

HISTÓRIA  SKAUTINGU  VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Od roku 1927

Prvý skautský oddiel vo Vranove nad Topľou vznikol začiatkom 30 – tych rokov. Oddiel založil Vojtech Štofko, ktorý počas štúdií od roku 1927 skautoval v Košiciach. Nápomocný mu bol učiteľ p. Zboray. Postupne vo Vranove vzniká zbor Zväzu junákov – skautov a skautiek Republiky Československej, ktorý vedie a neskôr zastáva aj funkciu zástupcu okresného spravodajcu. Vznikli dva oddiely skautov vedené jeho bratom Leom Štofkom a Havlíkom. Neskôr je vo Vranove založený i oddiel skautiek Zväzu (vodkyňa oddielu. Žofia Štofková), aj oddiel SKS.

V. Štofko vo svojej knihe „Z horárne“ uvádza, že spočiatku ľudia skautingu nedôverovali. Mali zlé skúsenosti s červenými skautmi z Michaloviec (zrejme SSP), ktorí sa dopustili výtržnosti počas cirkevných slávností. Spomínal aj, že zväzových skautov sa snažili „pre lanáriť“ do Slovenského katolíckeho skautingu (SKS). Bližšie informácie o katolíckych skautoch vo Vranove však nemáme. Pravdepodobne samostatnú odbočku SKS vo Vranove nevytvorili.

Podľa údajov z knihy Hašomer Hacair – história hnutia oddiel židovských skautov tejto organizácie vznikol vo Vranove v prvej polovici 30- tych rokov.

Vojtech Štofko (narodený 1910 – zomrel 2004 v Prešove). Skautovať začal počas štúdia v Košiciach v roku 1927. Po návrate domov založil zväzový skauting vo Vranove nad Topľou, vodca zboru a zástupca okresného spravodajcu. Po vojne ako poštový úradník pôsobil v Prešove. Do obnovy skautingu v rokoch 1945 a 1968 sa nezapojil. Registroval sa až v 90-tych rokoch, keď počas akcie Betlehemského svetla natrafil na skautský stánok. Potom až do svojej smrti bol členom klubu OS v 49.zbore Prešov (patril medzi najstarších registrovaných skautov v Slovenskom skautingu).

Časopis Vůdce č.7-8/roč. XIII  v roku 1933 uvádza, že 2. mája bol náčelníctvom udelený bronzový odznak za junácky čin Havlíkovi z Vranova nad Topľou.

Vo Vranove nad Topľou v roku 1937 bol za zborového vodcu menovaný učiteľ D. Zboray. Vodcami oddielov boli M. Hanuščák a Ľ. Štofko.

Skauting na Slovensku bol trikrát úradne zakázaný. Prvýkrát v roku 1938 ľudáckou autonómnou vládou.

Od roku 1947

Po vojne v roku 1947 bol skauting obnovený aj vo Vranove. Zbor vo Vranove nad Topľou mal 120 skautov a skautiek, pozostával z dvoch oddielov chlapcov a jedného oddielu dievčat. Vodcom zboru bol Dezider Zboray, vodcom jedného z oddielov bol Štefan Košický. Ďalšími činovníkmi boli Činčárová, či lekárnik  J. Gál.  Zbor neďaleko Vranova si vystaval aj chatku, ktorú však nakoniec, aby nepadla do rúk komunistickému ČSM museli zbúrať.

V dobe od 9. do 20.7.1948 sa Štefan Košický z Vranova zúčastnili Lesnej školy v Hodruši.

 

OBNOVENIE SKAUTINGU PO PÁDE KOMUNIZMU 1989:


 Pádom moci komunistickej strany 17.11.1989 začína v Československu demokratizačný proces.
Dňa 5.12. náčelníctvo Slovenského Junáka z rokov 1968-70 oznámilo ministerstvu vnútra a životného prostredia SSR obnovenie skautskej organizácie na Slovensku a 13.12.1989 zahájenie jej činnosti.

Prípravný výbor v zložení náčelník SJ Dr. I. Janček, Dr. O. Ďurčanský, Ing. A. Androvič, Ľ. Naništa,
Dr. Turi-Nagy, a Ing. V. Václav poveril činovníkov na obnovu skautingu v jednotlivých okresoch.
V tej dobe bolo v Slovenskej republike 37 okresov a už v marci 1990 skauting bol obnovený v
dvadsiatich okresoch.
V našom okrese Vranov nad Topľou sa podarilo obnoviť skauting 3.4.1991. Za pomoci bratov Bočáka
z Michaloviec a Lipovca zo Slovenskej Kajne, manželia Michal Treľo a Anna Treľová zaregistrovali 1.zbor
skautov a skautiek, pozostávajúci z oddielu skautov a oddielu skautiek.
V rokoch 1992 – 1996 pracoval v Slovenskom skautingu aj Peter Fišman, ktorý v 1993 roku absolvoval
vodcovskú Lesnú školu v Petroviciach.
Michal Treľo absolvoval Vodcovskú LŠ v 1992 v Žiline a v tom istom roku Anna Treľová v Kubrici pri
Trenčíne.
V rokoch 1993 – 1995 pracoval v 1.zbore skautov a skautiek Miroslav Vovolka.
Anna Treľová ako vodkyňa Dievčenského kmeňa na Slovensku organizovala v rokoch 1998 a 1999
Dievčenské lesné školy v Jaďovej.

Jamboree v skautingu sa chápe ako stretnutie skautov. Okrem toho, že naši skauti sa pravidelne
zúčastňovali slovenských Jamboree, tak v roku 1994 sa Michaela Treľová a Iva Burdová zúčastnili
Europského Jamboree v Holandsku. V roku 1995 Michal Hatala a Martin Adam sa zúčastnili Svetového
Jamboreé tiež v Holandsku.

Významnou udalosťou v tomto období bolo stretnutie po polstoročí bývalých sestier a bratov oddielu
Junáka – skautingu vo Vranove nad Topľou, ktoré organizoval Štefan Košický – skautský vodca z obdobia 1968-69.
V roku 2000 posledný tábor.
Vedenie potom prebral Martin Raškovský v spolupráci s bratmi Balberčakovými a Fialom, ktorí pôsobili pri farnosti Sever.

 

Náš oddiel

„V roku 2014 sme začali v mojom ponímaní tretiu etapu. Predchádzala tomu ročná snaha – nájsť vhodných mladých ľudí, ktorí sú stotožnení so skautskými princípmi, ktorým nie je ľahostajná výchova detí a chcú tejto výchove venovať svoje úsilie. Väčšina mi dá za pravdu, že to nie je jednoduché. Ale všetko má svoj čas a ako hovorí skautský brat Číňan – netreba tlačiť na pílu.

Zrnká skautskej výchovy vyklíčili. Majo Varchol a Igor Caban, ktorí skautovali v II. etape sa odhodlali zasvätiť kúsok svojho života (možno aj kusisko)  skautskej práci s deťmi. Vyzerá to sľubne. Deti sú krásne bytosti  aj napriek tomu, že musíme viac motivovať, podnecovať, ale aj počúvať, chápať.  Začíname oddielom, ale máme snahu, odhodlanie, verím, že aj viac skúsenosti, ľudí okolo, ktorí nám pomáhajú, sú nám ústretoví. Sme úžasnou kombináciou piatich dospelých, ktorí svojou osobnosťou sú prínosom 1.oddielu Lipy Vranov.

Pevne verím, že náš príbeh sa stane rozprávkou, ale aj špirálou, ktorá bude mať stále väčší a kvalitatívnejší záber. Táto etapa bude etapou prirodzeného vývoja a lásky,“ doplnila Tanka.

Pridaj komentár