Štruktúra

Vekové kategórie

Program aj výchova detí a mladých ľudí je primerane prispôsobená ich veku, záujmom a potrebám. Skautská organizácia rešpektuje požiadavky rozdielneho prístupu rôznym vekovým kategóriám:

Predškoláci (vek: 0 až 6 rokov)

Patrí ku najnovšej vekovej kategórii, pridanej ku skautingu v októbri 2017.

 

 


vlcataVĺčatá a včielky (vek: 7 až 11 rokov)

V programe najmladších členov má veľkú dôležitosť rozprávkový svet.
Mnoho mien, symbolov a hier sa zakladá na Kiplingovej Knihe džunglí. Akékoľvek učenie sa prebieha prostredníctvom hier. Najmladší členovia, vlčatá – chlapci a včielky – dievčatá, sú organizovaní vo vlčiackých svorkách alebo včielkárskych rojoch, v ktorých sú menšie, zhruba šesťčlenné družiny. Deti sa učia začleňovať do kolektívu priateľov a dospelí sa im pokúšajú dať ozajstnú zodpovednosť, no zaisťujú telesnú, citovú a duševnú bezpečnosť.


skauti

Skauti a skautky (vek: 12 až 15 rokov)

V skautskom veku stúpa dôležitosť „družinového systému“ – systému prirodzených partií mladých ľudí, umožňujúcich plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena. Skauti a skautky sú organizovaní v 6-8 členných družinách, ktoré si spravujú sami. 3-4 družiny tvoria oddiel. Vedúci motivujú družiny k ich vlastnému družinovému životu. Symbolickým rámcom skautiek a skautov je objavovanie, skúmanie, stopárstvo. V oddielových hrách sa objavuje rôznorodý svet starých Slovanov, Indiánov, vyzvedačov a stopárov Ďalekého Západu.


 Rangeri  a rangerky(vek: 15 – 18 rokov)

Patrí ku najnovšej vekovej kategórii, pridanej ku skautingu v októbri 2017.

 

 

 


roveriRoveri a roverky (vek: 18 až 26 rokov)

Väčšina aktivít tejto vekovej skupiny sa odohráva na úrovni roverských družín. Dospelí sú prítomní, ale hrajú poradcovskú a podporovaciu rolu. Čaro roveringu tvorí putovanie, cestovanie, objavovanie neznámeho sveta. Roveri a roverky si pripravujú náročné projekty, organizujú horské výpravy a expedície do zahraničia. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody. V projektoch služby pre svoju komunitu objavujú seba, svoje hodnoty a charakter.


Dospelí skauti – vodcovia, činovníci, oldskauti,… (vek: nad 26 rokov)

Skauting je takisto hnutím dospelých, ktorí chcú pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály kontakt s mladými ľuďmi umožňuje dospelým predĺžiť svoju vlastnú mladosť, myslieť dynamicky a moderne. Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa a pomáhať dobrej veci. Komunitu dospelých skautov spája záujem o spoločnú vec, vzájomná podpora a zdieľanie podobných princípov: vzťah k sebe a k svojmu ďalšiemu zdokonaľovaniu sa, vzťah k iným, tolerancia a solidarita a vzťah k duchovnému svetu, k sile a hodnotám, ktoré presahujú materiálny svet.

 

 

Organizačná štruktúra

Družina

Chlapec či dievča sa okamžite po vstupe do skautingu stáva členom družiny, ktorá ho príjíma medzi seba. Je to skupina 6 – 10 detí, ktorú vedie ich starší a skúsený rovesník – družinový radca. Je to základná jednotka, v ktorej prebieha väčšina skautského programu.

Oddiel

Dve a viac družín tvorí oddiel, ktorý je základnou výchovnou jednotkou. Vedie ho oddielový vodca v spolupráci s radcami jednotlivých družín. Spolu s ďalšími dospelými pomocníkmi tvoria oddielovú radu, ktorá sa pravidelne schádza a prejednáva otázky programu, výchovy a organizácie.

Na Slovensku máme približne 350 skautských oddielov, skautov nájdete v 80 mestách a obciach na celom Slovensku.

Zbor

Zbor je dobrovoľným zoskupením 2 a viacerých oddielov a vedie ho zborový vodca so zborovou radou. Zbor zabezpečuje  priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky pre prácu s deťmi v oddieloch a družinách.

Zbor má právnu subjektivitu, čiže môže oficiálne vystupovať v mene skautingu pred úradmi, uzatvárať zmluvy, získavať financie a pod. V tomto smere je základnou organizačnou a úplne samostatnou jednotkou.

V zbore zväčša bývajú zastúpené všetky vekové kategórie a obe pohlavia. Tým vytvára veľmi rôznorodé a pestré spoločenstvo ľudí. Mladý človek automaticky prechádza v rámci jedného zboru vlčiackym, skautským a roverským oddielom.

Na Slovensku dnes pracuje vyše 100 zborov.

Oblasť

Medzistupňom medzi náčelníctvom a zbormi je skautská oblasť. Zbory v určitom regióne sa môžu spojiť a vytvoriť oblasť, ktorá poskytuje servis zborom, zabezpečuje kurzy a vzdelávanie dospelých členov skautingu, rozširuje skauting do ďalších miest a obcí a usporadúva regionálne skautské akcie.

Na Slovensku existuje 9 skautských oblastí – Bratislavská, Nitrianska, Podtatranská, Žilinská, Stredoslovenská, Trenčianska, Trnavská, Rómska a Východoslovenská, do ktorej patrí aj náš oddiel. 

Národná úroveň

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je Snem, ktorý sa schádza každé dva roky. Snem volí z radov dobrovoľníkov Náčelníctvo SLSK, ktoré usmerňuje chod organizácie a zastupuje ju pred inými subjektmi medzi snemami.

Úlohy spojené s riadením organizácie vykonáva Ústredie SLSK ako výkonný orgán. Pracujú v ňom profesionálni zamestnanci, ktorí sa starajú o administratívu, financie, účtovníctvo, publikačnú činnosť, vzťahy s verejnosťou, vedenie veľkých projektov a podporu pre vodcov a ich zložky.

V súčasnosti má Slovenský skauting viac ako 6 000 členov, z toho 80 % vo veku 6 – 26 rokov.

Pridaj komentár